آموزش تعریف حساب های بانکی در نرم افزار حسابداری فروشگاهی مکسوس

برای تعریف حساب بانکی جدید مسیر زیر را دنبال کنید

گام های زیر بر روی عکس نمایش داده شده است

نرم افزار حسابداری مکسوس

پنجره مدیریت حسابهای بانکی نمایش داده خواهد شد

گام های زیر بر روی عکس نمایش داده شده است

نرم افزار مکسوس