آموزش مشاهده لیست بدهکاران / بستانکاران نرم افزار حسابداری فروشگاهی مکسوس

برای مشاهده لیست بدهکاران / بستانکاران مسیر زیر را دنبال کنید

گام های زیر بر روی عکس نمایش داده شده است

نرم افزار مکسوس

پنجره لیست بدهکاران / بستانکاران نمایش داده خواهد شد

گام های زیر بر روی عکس نمایش داده شده است

نرم افزار مکسوس