آموزش مشاهده دریافت / پرداخت در نرم افزار حسابداری فروشگاهی مکسوس

برای مشاهده دریافت / پرداخت مسیر زیر را دنبال کنید

گام های زیر بر روی عکس نمایش داده شده است

نرم افزار مکسوس

پنجره مشاهده دریافت / پرداخت نمایش داده خواهد شد

گام های زیر بر روی عکس نمایش داده شده است

نرم افزار مکسوس