آموزش گردش حساب بانک ها در نرم افزار حسابداری فروشگاهی مکسوس

برای مشاهده گردش حساب بانک ها مسیر زیر را دنبال کنید

گام های زیر بر روی عکس نمایش داده شده است

نرم افزار مکسوس

پنجره گردش حساب بانک ها نمایش داده خواهد شد

گام های زیر بر روی عکس نمایش داده شده است

نرم افزار مکسوس