آموزش تعریف هزینه ها در نرم افزار حسابداری فروشگاهی مکسوس

برای تعریف هزینه جدید مسیر زیر را دنبال کنید

گام های زیر بر روی عکس نمایش داده شده است

نرم افزار مکسوس

پنجره تعریف هزینه ها نمایش داده خواهد شد

گام های زیر بر روی عکس نمایش داده شده است

نرم افزار مکسوس