آموزش ویرایش / حذف فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری فروشگاهی مکسوس

برای ویرایش / حذف فاکتور فروش مسیر زیر را دنبال کنید

گام های زیر بر روی عکس نمایش داده شده است

نرم افزار مکسوس

پنجره فاکتور فروش نمایش داده خواهد شد

گام های زیر بر روی عکس نمایش داده شده است

نرم افزار مکسوس