آموزش ثبت فاکتور خرید در نرم افزار حسابداری فروشگاهی مکسوس

برای ثبت فاکتور خرید مسیر زیر را دنبال کنید

نرم افزار مکسوس

پنجره فاکتور خرید نمایش داده خواهد شد

نرم افزار مکسوس