آموزش مشاهده کاردکس کالا در افزار حسابداری فروشگاهی مکسوس

برای مشاهده کاردکس کالاها مسیر زیر را دنبال کنید

گام های زیر بر روی عکس نمایش داده شده است

نرم افزار مکسوس

پنجره کاردکس کالا نمایش داده خواهد شد

گام های زیر بر روی عکس نمایش داده شده است

نرم افزار مکسوس