بروزرسانی 11.2.9

فروردين 02, 777 Written by مکسوس

امکان نمایش قیمت خط خورده قبل از تخفیف در فاکتور فروش

بروزرسانی 11.2.8

فروردين 02, 777 Written by مکسوس
  1. امکان نمایش و چاپ بارکد بجای کد کالا در فرم برگشت از فروش

بروزرسانی 11.2.7

21, -2664 Written by مکسوس
  1. امکان نمایش و چاپ بارکد بجای کد کالا در فرم فاکتور خرید
صفحه13 از13