بروزرسانی 11.3.6

فروردين 02, 777 Written by مکسوس
  1. به روز رسانی عمومی مکسوس

بروزرسانی 11.3.5

فروردين 02, 777 Written by مکسوس

امکان گزارش گیری فاکتورهای فروش بر اساس فروشنده ها

بروزرسانی 11.3.4

فروردين 02, 777 Written by مکسوس
    1.  امکان خروجی اکسل گرفتن از زیر گروه کالاها
صفحه11 از13