بروزرسانی 11.6.6

فروردين 02, 777 Written by مکسوس

آپدیت عمومی مکسوس مرتبط با باشگاه مشتریان چند فروشگاهی

بروزرسانی 11.6.5

فروردين 02, 777 Written by مکسوس
  1. آپدیت عمومی مکسوس مرتبط با باشگاه مشتریان چند فروشگاهی

بروزرسانی 11.6.4

فروردين 02, 777 Written by مکسوس

افزوده شدن گزینه چاپ بارکد به جای نام کالاها به تنظیمات مکسوس

صفحه2 از13