بروزرسانی 11.5.3

فروردين 02, 777 Written by مکسوس
  1. امکان ذخیره تنظیمات اجازه به فروش زیر قیمت خرید به انتخاب کاربر

بروزرسانی 11.5.2

فروردين 02, 777 Written by مکسوس
  1. تغییر عکس تمام سایزهای یک رنگ و مدل خاص کالا با تغییر در تصویر یک سایز

بروزرسانی 11.5.1

فروردين 02, 777 Written by مکسوس

امکان انتخاب رنگ های مرتبط با یک مدل خاص در تعریف دسته ای کالاها

صفحه6 از13