کاربری آسان مکسوس

کاربری آسان مکسوس

 

حسابدار حرفه ای نیستی؟ اشکالی نداره 

مهندس کامپیوتر نیستی؟ اشکالی نداره

تازه کارکردن با کامپیوتررو یاد گرفتی؟ اشکالی نداره

برای استفاده ازمکسوسنه لازمه حسابدار باشید ونه مهندس کامپیوتر. مکسوساز ابتدا برای فروشگاه هاطراحی شده و درآن با مفاهیم پیچیده حسابداری سروکار نخواهید داشت. کاربری مکسوس برای شما مثل آب خوردنه!!!

 

آموزش و نصب رایگان نرم افزار مکسوس

آموزش و نصب رایگان مکسوس

 

نرم افزاریکه به آن اعتماد می کنید و آن را خریداری می کنید، ضعیف ترین نرم افزارموجود در بازار خواهد بود، در صورتی که آموزشندیده باشید! احتمالا رقم های چشمگیری که برخی شرکت های نرم افزاریجهت آموزش از کاربران درخواست می کنند، شما را به سمت خودیادگیری نرم افزار حسابداریسوق داده است. اما صبر کنید! این مسئله واقعا خطرناک است. ممکن است شما کلیه اطلاعات کالاها و طرف حساب های خود را در سیستم با صرف زمان زیادی وارد کنید، اما سپس متوجه شوید که اطلاعاتی که در سیستم تعریف کرده اید، به شیوه صحیحی انجام نگرفته و می بایست همه اطلاعات را به شیوه صحیح تر مجددا وارد نمایید! وااای! این می تواند یک فاجعه باشد!!! ما نرم افزار مکسوسشما را رایگان روی سیستم تان نصب می کنیم و به صورت رایگان و به طور کاملآموزشمی دهیم. به این ترتیب می توانید مطمئن باشید که بهترین شیوه را برای تعریف کالاها متناسب با شغل خود برگزیده اید و می توانید بیشترین کارایی را ازنرم افزار حسابداری خود بگیرید.