با استفاده از این امکان، شما می توانید خرید آفر دار، فروش آفر دار، جشنواره هایی مانند "دوتا بخر،سه تا ببر" راه اندازی نمایید