کاربری آسان مکسوس

کاربری آسان مکسوس

 

حسابدار حرفه ای نیستی؟ اشکالی نداره 

مهندس کامپیوتر نیستی؟ اشکالی نداره

تازه کارکردن با کامپیوتررو یاد گرفتی؟ اشکالی نداره

برای استفاده از مکسوس نه لازمه حسابدار باشید ونه مهندس کامپیوتر. مکسوس از ابتدا برای فروشگاه ها طراحی شده و درآن با مفاهیم پیچیده حسابداری سروکار نخواهید داشت. کاربری مکسوس برای شما مثل آب خوردنه!!!