بروزرسانی 11.3.3

فروردين 02, 777 Written by مکسوس
  1. آپدیت عمومی مکسوس

بروزرسانی 11.3.2

فروردين 02, 777 Written by مکسوس
  1. آپدیت عمومی مکسوس

بروزرسانی 11.3.1

فروردين 02, 777 Written by مکسوس
  1. امکان تعریف ضریب برای هر فروشنده و ضریب برای هر گروه کالا جهت محاسبه درصد کارمزد هر فروشنده از فروش
صفحه12 از13