بروزرسانی 11.3.9

21, -2664 Written by مکسوس
  1. به روز رسانی عمومی مکسوس

بروزرسانی 11.3.8

فروردين 02, 777 Written by مکسوس

امکان تعریف واحد سنجش دوم برای هر کالا

بروزرسانی 11.3.7

فروردين 02, 777 Written by مکسوس

امکان مشخص کردن فروشنده در بخش برگشت از فروش

صفحه10 از13