بروزرسانی 11.5.5

فروردين 02, 777 Written by
  1. امکان خروجی گرفتن از فاکتور جهت ارسال به شعبه  و ارسال آخرین قیمت خرید به عنوان قیمت خرید برای شعبه ها از دفتر مرکزی
Read 823 times