بروزرسانی نسخه 12.3.2 نرم افزار حسابداری فروشگاهی رستورانی مکسوس

 

 افزوده شدن ردیف و ساعت فاکتور به گزارش کلی فاکتورها و سود در بخش گزینه های پیشرفته گزارشات فروش
 
 
افزوده شدن ردیف و ساعت فاکتور به گزارش کلی فاکتورها و سود در بخش گزینه های پیشرفته گزارشات فروش