بروزرسانی نسخه 12.2.8 نرم افزار حسابداری فروشگاهی رستورانی مکسوس

افزایش عرض منوی سفارش مکسوس رستورانی

 
افزایش عرض منوی سفارش مکسوس رستورانی

برای کاربری آسان تر از مکسوس رستورانی عرض منوی سفارش افزایش داده شده است.