بروزرسانی نسخه 12.2.2 نرم افزار حسابداری فروشگاهی رستورانی مکسوس

امکان نمایش نوع فاکتور در پنجره مکسوس رستورانی

 

امکان نمایش نوع فاکتور در پنجره مکسوس رستورانی

در رستوران ها با توجه به اینکه غذای سفارش داده شده مربوط به سالن،بیرون بر یا پیک می باشد با نرم افزار مکسوس رستورانی تفکیک می شود.