تنظیمات و اتصال نرم افزار حسابداری مکسوس به چاپگر 

 برای اتصال یا تعویض یا انتخاب چاپگر مورد نظر مراحل زیر را انجام دهید. تنظیمات چاپگر از داخل نرم افزار حسابداری مکسوس امکان پذیر می باشد. 

  گام اول

maxoos printer chane step11

 

گام دوم 

maxoos printer chane step2

 

گام سوم 

maxoos printer chane step3

 

گام چهارم 

maxoos printer chane step4