بروزرسانی نسخه 12.6.7 نرم افزار حسابداری فروشگاهی رستورانی مکسوس

 افزایش چشمگیر سرعت ذخیره ردیف فاکتور خرید
 
افزایش چشمگیر سرعت ذخیره ردیف فاکتور خرید