بروزرسانی نسخه 12.6.4 نرم افزار حسابداری فروشگاهی رستورانی مکسوس

 اصلاح نمایش تکراری توضیحات تسویه فاکتورها
 
 
اصلاح نمایش تکراری توضیحات تسویه فاکتورها