بروزرسانی نسخه 12.6.1 نرم افزار حسابداری فروشگاهی رستورانی مکسوس

 مکان استفاده از تخفیف پله ای
 
مکان استفاده از تخفیف پله ای