بروزرسانی نسخه 12.5.9 نرم افزار حسابداری فروشگاهی رستورانی مکسوس

هنگامی که مکسوس اجرا می شود، به کاربر قابلیت بستن نسخه قبلی اجرا شده و اجرای نسخه جدید یا انصراف از بازکردن نسخه جدید بدون خطا داده می شود.

 
 
هنگامی که مکسوس اجرا می شود، به کاربر قابلیت بستن نسخه قبلی اجرا شده و اجرای نسخه جدید یا انصراف از بازکردن نسخه جدید بدون خطا داده می شود.