بروزرسانی نسخه 12.4.9 نرم افزار حسابداری فروشگاهی رستورانی مکسوس

 اضافه شدن گزارش فروش بر اساس ماه های سال
 
اضافه شدن گزارش فروش بر اساس ماه های سال

با این امکان می توانیم گزارش فروش هر ماه را داشته باشیم و این گزارشات را هر ماه و هر سال با هم مقایسه نماییم و میزان فروششان را بررسی کنیم.