بروزرسانی نسخه 12.3.4 نرم افزار حسابداری فروشگاهی رستورانی مکسوس

اضافه شدن نام فروشگاه/شرکت به گزارش فروش بر اساس تعداد در بخش گزینه های پیشرفته گزارشات فروش

اضافه شدن نام فروشگاه/شرکت به گزارش فروش بر اساس تعداد در بخش گزینه های پیشرفته گزارشات فروش