بروزرسانی نسخه 12.2.1 نرم افزار حسابداری فروشگاهی رستورانی مکسوس

اضافه شدن کلید پوز-چاپ با کلید میانبر F4 به کیت فروش سریع

 

اضافه شدن کلید پوز-چاپ با کلید میانبر F4 به کیت فروش سریع

به اضافه شدن امکان کلید پوز- چاپ با کلیدمیانبر F4 به  عملیات فروش سرعت بخشیده می شود.