صفحه1 از 4

فرم استخدام

نام : (*)
نام خود را وارد نمایید

نام خانوادگی : (*)
نام خانوادگی خود را وارد نمایید

محل تولد : (*)
محل تولد را وارد نمایید

کد ملی : (*)
کد ملی را وارد نمایید

شماره شناسنامه :(*)
شماره شناسنامه را وارد نمایید

نام پدر : (*)
نام پدر را وارد نمایید

وضعیت نظام وظیفه : (*)
وضعیت نظام وظیفه را انتخاب نمایید

وضعیت تاهل(*)

وضعیت تاهل را انخاب نمایید

 
شماره همراه : (*)
شماره همراه را وارد نمایید

شماره تلفن :

آدرس پست الکترونیکی :

آدرس پستی محل سکونت : (*)
آدرس محل سکونت را وارد نمایید

 
میزان تحصیلات : (*)

میزان تحصیلات را وارد انتخاب نمایید

رشته تحصیلی / گرایش : (*)
رشته تحصیلی / گرایش را وارد نمایید

آیا سابقه بیماری خاصی دارید؟(*)

یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید

نوع بیماری

آیا سابقه محکومیت کیفری داشته اید؟(*)

یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید

علت :

 
آیا هم اکنون شاغل هستید ؟ (*)
یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید

میزان حقوق درخواستی - ریال : (*)
میزان حقوق درخواستی را وارد نمایید

تاریخ آمادگی شروع همکاری : (*)
تاریخ یا زمانی را وارد نمایید

سوابق کاری : (*)
سوابق کاری را وارد نمایید