سطح دسترسی کاربرها

برای کاربران مکسوس می توانید سطوح دسترسی متناسب با حیطه اختیارات هر کاربر تعریف نمایید. کاربرها در نرم افزار حسابداری مکسوس به دسته کاربرهای سوپروایزر و کاربرهای عادی تقسیم می شوند.

کاربران سوپروایزر

کاربرهای سوپروایزر قادرند به بخش تعیین سطح دسترسی کاربران رفته و به تمام بخش های نرم افزار دسترسی بدون محدودیت داشته باشند.

 کاربری که مجوز سوپروایزر دارد، می تواند به بخش ناحیه کاربری دسترسی داشته باشد. یک کاربر سوپروایزر این امکان را دارد که سطح دسترسی خود  و سایر کاربران را تغییر دهد. اگر برای کاربری محدودیت دسترسی قائل هستید، نباید این قابلیت را برای او فعال کنید.

 

دانلود نرم افزار حسابداریدانلود نرم افزار حسابداری رایگان مکسوس