چاپ بارکد از داخل مکسوس، امکان استفاده از بارکد روی اجناس، فروش ساده و دقیق با بارکد، تعریف چند بارکد برای یک کالا